Kontakt
07th

Kontakt

SPEEDMEDIA s.r.o.

  Kollárova 1320

908 01 Kúty

Slovenská Republika

IČO: 44 628 323

IČ DPH: SK2022774512

Bankové spojenie: 2573777158/0200 – VÚB Banka

IBAN: SK61 0200 0000 0025 7377 7158

SWIF: SUBASKBX

Telefón:       0908/778 367

                         0907/141 782

         e-mail:  info@speedmedia.sk

    Aktuálna ponuka: